Treballs Fi de Màster> Química Analítica i Química Orgànica

Paper-based ion-selective organic electrochemical transitors for the determination of potassium

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:888
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM888
 • Autores:

  Clua Estivill, Marc
 • Otros:

  Palabras clave: Transistores organicos electroquímicos, detección de iones, sensores Organic electrochemical tansistors, ion detection, sensors Transistors organics electroquímics, detecció de ions, sensors
  Título en diferentes idiomas: Determinación de potassio mediante transistores organicos electroquímicos selectivo de iones con substratos de papel Determinació de potassi mitjançant transistors organics electroquímics selectiu de ions amb substrats de paper Determinació de potassi mitjançant transistors organics electroquímics selectiu de ions amb substrats de paper
  Áreas temàticas: Química Chemistry Química
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Clua Estivill, Marc
  Departamento: Química Analítica i Química Orgànica
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-09-09
  Director del proyecto: Andrade, Francisco Javier; Blondeau, Pascal
  Resumen: This work is devoted to the development and optimization of thick-film ion-selective organic electrochemical transistors, using the determination of potassium as a model system. The sensor has been fabricated through a simple and low-cost process using paper as a substrate. A conducting polymer channel made of PEDOT:PSS was functionalized with an ion-selective membrane. Therefore, unlike conventional gate-sensitive systems, channel functionalization was evaluated. The analytical performance shows outstanding sensitivity, with values up to 2585 μA/dec, which is more than 20 times higher than the values reported up to date for similar systems. Moreover, the applicability of this sensor has been successfully tested in artificial serum. Aquest treball es dedica al desenvolupament i optimització de transistors electroquímics orgànics selectius de pel·lícula gruixuda, utilitzant la determinació del potassi com a sistema model. El sensor s'ha fabricat a través d'un procés senzill i de baix cost utilitzant paper com a substrat. Un canal polimèric conductor fet de PEDOT:PSS va ser funcionalitzat amb una membrana ion-selectiva. Per tant, a diferència dels sistemes convencionals sensibles a les portes, es va avaluar la funcionalitat del canal. El rendiment analític mostra una sensibilitat excepcional, amb valors de fins a 2585 μA/dec, que és més de 20 vegades més alt que els valors informats actualitzats per a sistemes similars. A més, l'aplicabilitat d'aquest sensor s'ha provat amb èxit en el sèrum artificial.
  Materia: Química
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Anglès
  Enseñanza(s): Nanociència, Materials i Processos - Tecnologia Química de Frontera 
  Título en la lengua original: Paper-based ion-selective organic electrochemical transitors for the determination of potassium
  Fecha de alta en el repositorio: 2021-11-18
 • Palabras clave:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar