Treballs Fi de Màster> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Novel carbonized mesoporous silicon biosensor for electrochemical pathogen detection

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:889
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM889
 • Autores:

  Bujaldón Velasco, Marina
 • Otros:

  Palabras clave: Silicio poroso, alcohol polifurfurílico, 16rSRNA Porous silicon, polyfurfuryl alcohol, 16rSRNA Silici porós, alcohol polifurfurílic, 16rSRNA
  Título en diferentes idiomas: Biosensor novedoso de silicio mesoporoso carbonizado para la detección electroquímica de patógenos Biosensor novedoso de silicio mesoporoso carbonizado para la detección electroquímica de patógenos
  Áreas temàticas: Química Chemistry Química
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Bujaldón Velasco, Marina
  Departamento: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-09-09
  Director del proyecto: Prieto Simón, Beatriz
  Resumen: In the present work, we propose a novel PFA (polyfurfuryl alcohol)-modified pSi biosensor for the detection of bacterial 16SrRNA. Electrografting of 4-aminobenzoic hydrazide (4-ABH) provided the most stable sensing platform for the subsequent immobilization of DNA capture probe. The developed DNA sensors measured the blockage as an increase of the charge-transfer resistance, indicating that the hybridization between the capture probe and the target DNA successfully occurred. We have successfully developed a pSi-based electrochemical biosensor able to sensitively and selectively detect a target DNA, which is a first step towards the detection of bacterial pathogens through their specific 16SrRNA growth markers. En l'obra actual, proposem un biosensor pSi modificat per PFA (alcohol polifurfuril) per a la detecció de 16SrRNA bacterià. L'electrografia de 4 hidrazida aminobenzoica (4-ABH) va proporcionar la plataforma de detecció més estable per a la posterior immobilització de la sonda de captura d'ADN. Els sensors d'ADN desenvolupats van mesurar el bloqueig com un augment de la resistència a la transferència de càrrega, indicant que la hibridació entre la sonda de captura i l'ADN objectiu es va produir amb èxit. Hem desenvolupat amb èxit un biosensor electroquímic basat en pSi capaç de detectar sensiblement i selectivament un ADN objectiu, que és un primer pas cap a la detecció de patògens bacterians a través dels seus marcadors de creixement de 16SrRNA específics.
  Materia: Química
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Anglès
  Enseñanza(s): Nanociència, Materials i Processos - Tecnologia Química de Frontera 
  Título en la lengua original: Novel carbonized mesoporous silicon biosensor for electrochemical pathogen detection
  Fecha de alta en el repositorio: 2021-11-18
 • Palabras clave:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar