Treballs Fi de Màster> Geografia

L'ESTACIÓ DEL CAMP DE TARRAGONA: Anàlisi

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:96
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM96
 • Autores:

  Calero López, Antonio
 • Otros:

  Palabras clave: Alta velocitat ferroviària; Mobilitat; Camp de Tarragona High-Speed Railways; Mobility; Camp de Tarragona Alta velocidad ferroviária ; Mobilitat; Camp de Tarragona
  Título en diferentes idiomas: L'ESTACIÓ DEL CAMP DE TARRAGONA: Anàlisi, Reptes i Comparació amb l'Estació de Valence TGV CAMP DE TARRAGONA STATION: analysis, challenges and comparison with the Valens TGV station LA ESTACION DEL CAMP DE TARRAGONA: Análisis, Retos y Comparación con la Estación de Valence TGV
  Áreas temàticas: Geografia Geography Geografía
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2013-2014
  Estudiante: Calero López, Antonio
  Departamento: Geografia
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2014-09-17
  Creditos del TFM: 12
  Director del proyecto: Gutiérrez Palomero, Aaron
  Resumen: L’arribada de l’Alta Velocitat Ferroviària (AVF) a la província de Tarragona suposa una data històrica pel seu territori. Des d’aquest moment es van començar a desenvolupar totes les dinàmiques relacionades amb aquest servei a causa de la substancial millora en connectivitat que es va produir. La Línia d’Alta Velocitat (LAV) que inclou aquesta estació dins del seu recorregut és la LAV Madrid – Barcelona – Frontera francesa, atorgant al territori un seguit d’oportunitats i reptes a causa de la seva relació directe, mitjançant aquesta xarxa, amb nuclis urbans de gran jerarquia territorial. Aquest estudi es centra en analitzar totes les característiques pròpies de la tipologia d’estació establerta al Camp de Tarragona, és a dir, les perifèriques, observant aspectes claus com ara l’emplaçament, les instal·lacions, l’accessibilitat, les vies de comunicació, el transport públic o el seu servei d’aparcaments. Aquestes temàtiques són escollides per tal d’obtenir una visió general dels aspectes rellevants amb l’objectiu final d’establir, en aquest mateix document, un seguit de reptes o propostes per millorar els dèficits que s’identifiquin. Per realitzar aquesta tasca, en l’estudi es presenta una segona casuística d’estació perifèrica: l’estació de Valence a França. On les similituds amb el cas tarragoní permeten tenir un exemple comparatiu sobre el qual determinar quines són les fortaleses i debilitats que es determinen a l’estació del Camp de Tarragona. El contingut és completa amb una aproximació a les polítiques territorials implementades en les dos casuístiques en matèria urbanística i territorial. Aquesta comparació es realitza amb la voluntat d’extreure aquelles propostes i experiències interessants pel cas de Tarragona, on aquests àmbits encara tenen un ampli marge per planificar. Finalitzant el projecte amb la concreció final de línies estratègiques mitjançant les qual millorar el servei d’AVF, eliminar dèficits històrics i adaptar l’estació tarragonina a les noves lògiques territorials del futur. The arrival of high-speed railways (HSR) to Tarragona is a landmark event. Ever since, all the dynamics related to this service have begun to be developed after the improvements in connectivity which ensued. The station is within the Madrid-Barcelona-French border high-speed railway, giving the territory a range of opportunities and challenges because of its direct relation, through this network, to urban centers high in the territorial hierarchy. This analysis focuses on the study of the traits of the station built in Camp de Tarragona on the periphery of the city, taking into account key features like its location, facilities, accessibility, ways communication, public transport and parking space. These features are chosen to obtain a general vision of aspects to establish, in this same analysis, the challenges and proposals to improve the deficiencies which may be identified. To do so, the study uses another case as an example of a high-speed railways station in the periphery: the station of Valence in southeastern France. The similarities between Valence and Tarragona allow for a comparative example to determine the strengths and weaknesses of Tarragona’s station. The final segment of the analysis is an approach to the territorial policies implemented in both cases on urban and regional affairs. The goal of the comparison is to extract relevant proposals and experiences for Tarragona, where these fields still offer many aspects to work upon. The final result of the project is to establish strategic lines through which the high-speed railway service can be improved, eliminate historical deficiencies and adapt the station in Tarragona to the new territorial logics of the future. La llegada de la Alta Velocidad Ferroviaria (AVF) a la provincia de Tarragona supone una fecha histórica para su territorio. Desde este momento comenzaron a desarrollarse todas las dinámicas relacionadas con este servicio a causa de la mejora en conectividad que se produjo. La Línea de Alta Velocidad (LAV) que incluye esta estación dentro de su recorrido es la LAV Madrid – Barcelona – Frontera francesa otorgando al territorio un conjunto de oportunidades y retos a causa su relación directa, mediante esta red, con núcleos urbanos de gran jerarquía territorial. Este estudio se centra en analizar todas las características de la tipología de estación establecida en el Camp de Tarragona, es decir, las periféricas, observando aspectos clave cómo el emplazamiento, las instalaciones, la accesibilidad, las vías de comunicación, el transporte público o el aparcamiento. Estas temáticas son elegidas buscando obtener una visión general de los aspectos relevantes con el objetivo final de establecer, en este mismo documento, los retos y propuestas para mejorar los déficits que se identifiquen. Para realizar esta tarea, en el estudio se presenta una segunda casuística de estación periférica: la estación de Valence en Francia. Donde las similitudes con el caso tarraconense permiten tener un ejemplo comparativo sobre el cual determinar cuáles son las fortalezas y debilidades de la estación del Camp de Tarragona. El contenido se completa con una aproximación a las políticas territoriales implementadas en las dos casuísticas en materia urbanística y territorial. Esta comparación se realiza con la voluntad de extraer propuestas y experiencias interesantes para el caso de Tarragona, donde estos ámbitos todavía tienen un amplio margen para planificar. Finalizando el proyecto con la concreción final de líneas estratégicas mediantes las cuales mejorar el servicio de AVF, eliminar déficits históricos y adaptar la estación tarraconense a las nuevas lógicas territoriales del futuro.
  Materia: Infraestructures de transport
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Català
  Enseñanza(s): Planificació Territorial - Informació, Eines i Mètodes
  Título en la lengua original: L'ESTACIÓ DEL CAMP DE TARRAGONA: Anàlisi, Reptes i Comparació amb l'estació de Valence TGV
  Fecha de alta en el repositorio: 2016-04-27
 • Palabras clave:

  Geografia
  Geography
  Geografía
  Infraestructures de transport
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar