Treballs Fi de Màster> Dret Públic

Law and the Anthropocene: Explorations on new legal narratives for the geological transition.

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:973
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM973
 • Autores:

  Esteve Jordà, Clara
 • Otros:

  Palabras clave: Antropocè, constitucionalisme global, sostenibilitat Anthropocene, global constitutionalism, sustainability Antropoceno, constitucionalismo global, sostenibilidad
  Título en diferentes idiomas: Dret i Antropocè: Exploracions de noves narratives jurídiques per a la transició geològica. Law and the Anthropocene: Explorations on new legal narratives for the geological transition. Derecho y Antropoceno: Exploraciones de nuevas narrativas jurídicas para la transición geológica.
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2018-2019
  Estudiante: Esteve Jordà, Clara
  Departamento: Dret Públic
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2019-07-15
  Creditos del TFM: 12
  Director del proyecto: Jaria i Manzano, Jordi
  Resumen: The narrative of the Anthropocene represents an interdisciplinary operational concept. It defines the challenges that humanity, as a species and global community, must face in the present. The main cause of the geological transition is the social metabolism promoted by the capitalist-world economy. In this context, law plays a fundamental role, being the institutional system that allows the development of capitalism. Likewise, law has favored the establishment of hierarchies of all kinds (for reasons of gender, race, religion, social class, etc.), which are the ones that end up generating the inequalities embedded in the capitalist economy. The geological transition represents, therefore, a challenge for the hegemonic conceptions of law. It must be transformed into the process of adaptation that humanity faces at this time, in particular, generating inclusive strategies that enable a just transition. La narrativa de l'Antropocè representa un concepte operatiu interdisciplinari. Defineix els reptes que la humanitat, com a espècie i comunitat global, ha d'afrontar en el present. La principal causa de la transició geològica és el metabolisme social promogut per l'economia capitalista mundial. En aquest context, la llei exerceix un paper fonamental, sent el sistema institucional que permet el desenvolupament del capitalisme. De la mateixa manera, la llei ha afavorit l'establiment de jerarquies de tota mena (per raons de gènere, raça, religió, classe social, etc.), que són les que acaben generant les desigualtats incrustades en l'economia capitalista. La transició geològica representa, per tant, un repte per a les concepcions hegemòniques de la llei. Ha de transformar-se en el procés d'adaptació al qual s'enfronta la humanitat en aquest moment, en particular, generant estratègies inclusives que permetin una transició justa.
  Materia: Ciències jurídiques
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: en
  Enseñanza(s): Dret Ambiental
  Título en la lengua original: Law and the Anthropocene: Explorations on new legal narratives for the geological transition.
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-03-25
 • Palabras clave:

  Ciències jurídiques
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar