Treballs Fi de Màster> Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

Adaptive control traffic system based on genetic algorithms

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:995
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM995
 • Autores:

  Barrero Díaz, Miguel Ángel
 • Otros:

  Palabras clave: Algoritmes genètics,Gestió del trànsit,Intel·ligència artificial Genetic algorithms,Traffic management,Artificial intelligence Algoritmos genéticos, Gestión de tráfico, Inteligencia artificial
  Título en diferentes idiomas: Sistema de control de trànsit adaptatiu basat en algoritmes genètics Adaptive control traffic system based on genetic algorithms Sistema de control tráfico adaptativo basado en algoritmos genéticos.
  Áreas temàticas: Enginyeria informàtica Computer engineering Ingeniería informática
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Barrero Díaz, Miguel Ángel
  Departamento: Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-09-14
  Director del proyecto: Duch Gavaldá, Jordi
  Resumen: Des de l'inici del trànsit per carretera, les infraestructures i els reglaments han evolucionat amb l'objectiu d'adaptar-se al creixent volum de vehicles i a la seva interacció amb els vianants. Es van desenvolupar semàfors destinats a automatitzar la regulació del trànsit en les interseccions de carreteres i els agents de policia van ser substituïts per semàfors dirigits per reguladors automatitzats. Aquestes solucions han evolucionat cap a sistemes complexos on molts paràmetres estan tenint en compte i són, en general, gestionats des d'un centre de control. Normalment, aquest tipus d'infraestructures té grans costos d'aplicació i despeses de manteniment i en molts casos no són factibles. Aquest document proposa una solució basada en algorismes genètics en els quals cada regulador del semàfor té el seu propi agent intel·ligent, que aprèn de les dades de trànsit i pren decisions de distribució del temps de manera descentralitzada, basant-se només en els seus propis paràmetres presos del medi ambient. From the beginning of the road traffic, the infrastructures and regulations have evolved with the objective of being adapted to the increasingly volume of vehicles and its interaction with pedestrians. Traffic lights were developed aimed to automate the traffic regulation in road intersections and the police officers were replaced by traffic lights geared by automated regulators. This solutions have evolved towards complex systems where many parameters are taking into account and are ,in general, managed from a control center. Usually, these kind of infrastructures has large implementation costs and maintenance expenses and are not feasible in many cases. This paper proposes a solution based on genetic algorithms were each traffic light regulator has it own intelligent agent, which learns from traffic data and takes time distribution decisions in a decentralized way, based only on its own parameters taken from the environment.
  Materia: Enginyeria informàtica
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: en
  Enseñanza(s): Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial
  Título en la lengua original: Adaptive control traffic system based on genetic algorithms
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-05-19
 • Palabras clave:

  Enginyeria informàtica
  Computer engineering
  Ingeniería informática
  Enginyeria informàtica
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar