Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2014

Què cal saber per ensenyar matemàtiques a l’educació primària: resultats d’una recerca

 • Identification data

  Identifier: RP:1631
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1631
 • Authors:

  Giné de Lera, Celia
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Giné de Lera, Celia
  Keywords: Educació matemàtica
  Abstract: Educational research establishes that sound knowledge is required in order to teach a subject, both knowledge of the own discipline and of their didactics. In the case of mathematics, data from an international study (TEDS-M) has shown current deficiencies relating to future teachers’ training programs in mathematics and its teaching in Spain. This article contrasts these results from a research with in-service and pre-service primary teachers, by identifying the difficulties of pre-service teachers regarding some knowledge for teaching mathematics around problem solving, and analyzing which of these difficulties are reduced or which remain with the teaching experience. La recerca didàctica estableix que per ensenyar una matèria es requereixen coneixements fonamentats, tant sobre la disciplina a què es refereix la matèria com sobre la seva didàctica. En el cas de les matemàtiques, les dades d’un estudi internacional actual (TEDS-M) han posat de manifest deficiències relatives als programes sobre la formació inicial en matemàtiques i la seva didàctica dels futurs mestres a Espanya. Aquest article contrasta aquests resultats a partir d’una recerca amb mestres i estudiants de mestre de primària, identifica les dificultats que tenen els estudiants de mestre en relació amb alguns coneixements necessaris per a l’ensenyament de les matemàtiques entorn de la resolució de problemes i analitza quines d’aquestes dificultats es redueixen i quines romanen amb l’experiència docent.
  Journal publication year: 2014
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article