Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2021

El lideratge del professorat en el procés d’ensenyament i aprenentatge

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:4817
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4817
 • Autores:

  Sánchez-González, Jessica
 • Otros:

  Autor según el artículo: Sánchez-González, Jessica
  Palabras clave: lideratge educatiu
  Resumen: Aquest estudi pretén identificar quin estil d’ensenyament, un de més autoritari o un de més adaptatiu, s’ajusta més a la demanda d’un model educatiu competencial. Encara més, busca comprovar si tots els centres educatius de Catalunya s’han adaptat al nou model de currículum per competències, i conèixer quina és la predisposició docent davant aquest canvi, comparant-la amb la percepció de l’alumnat. En la recollida d’informació i posterior anàlisi de dades s’han utilitzat tant mètodes quantitatius com qualitatius. D’una banda, s’ha passat un qüestionari a tots els centres educatius de Catalunya, per mitjà del qual s’ha obtingut una mostra de 676 docents de diferents especialitats i etapes educatives, així com de centres de diverses titularitats. D’altra banda, s’ha passat un altre qüestionari al col·lectiu d’estudiants, a una mostra de 251 participants. Alhora, s’ha entrevistat Ignasi Duch Gavaldà, coordinador de Serveis Educatius i Formació Permanent al Departament d’Educació. Els resultats de l’estudi assenyalen que no hi ha un model establert de com és el treball per competències i que el lideratge educatiu no es pot entendre des de l’exclusivitat, sinó que cal adaptar-lo al context i a les necessitats educatives del grup o centre.
  Año de publicación de la revista: 2021
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article