Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

MAPK/ERK-dependent Munc18-1 phosphorylation in the neuromuscular junctionMAPK/ERK-dependent Munc18-1 phosphorylation in the neuromuscular junction

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:6031
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6031
 • Autors:

  Rayo Morales, Mario Andrés
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-07-17
  Resum: Munc18 -1, que està fosforilada a Ser241 per la cinasa regulada per extracel·lulars (ERK), és una proteïna presinàptica implicada en la regulació de l'alliberament d'acetilcolina a la unió neuromuscular (NMJ). L'objectiu d'aquest treball és determinar si l'activitat neuromuscular regula la via ERK a la terminal nerviosa, i el paper del receptor muscarínic d'acetilcolina M2 en aquesta regulació. Utilitzant diafragmes de rata estimulats presinàptics, els resultats van mostrar que (1) l'activitat presinàptica disminueix la fosforilació Munc18-1 depenent d'ERK mentre que la contracció induïda pels nervis la promou; i (2) aquesta activitat ERK es modula mitjançant M2. En resum, la fosforilació Munc18-1 depenent d'ERK es regula de manera diferent durant l'activitat neuromuscular mitjançant M2. Munc18 -1, which is phosphorylated in Ser241 by extracellular-regulated kinase (ERK), is a presynaptic protein involved in the regulation of the acetylcholine release in the neuromuscular junction (NMJ). The objective of this work is to determine whether the neuromuscular activity regulates the ERK pathway in the nerve terminal, and the role of M2 muscarinic acetylcholine receptor in this regulation. Using presynaptic stimulated rat diaphragms, results showed that (1) presynaptic activity decreases ERK-dependent Munc18-1 phosphorylation whereas nerve-induced contraction promotes it; and (2) this ERK activity is modulated through M2. In summary, ERK-dependent Munc18-1 phosphorylation is differently regulated during neuromuscular activity through M2.
  Matèria: Química
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Rayo Morales, Mario Andrés
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Fosforilació de Munc18-1 per MAPK/ERK en la unió neuromuscular MAPK/ERK-dependent Munc18-1 phosphorylation in the neuromuscular junction Fosforilación de Munc18-1 por MAPK/ERK en la unión neuromuscular
  Data de la defensa del treball: 2022-06-21
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: neuromuscular, exocitosi, MAPK/ERK neuromuscular,exocytosis, MAPK/ERK neuromuscular, exocitosis, MAPK/ERK
  Confidencialitat: Si
  Títol en la llengua original: MAPK/ERK-dependent Munc18-1 phosphorylation in the neuromuscular junction
  Director del projecte: Arola Arnal, Anna
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar