Treballs Fi de Màster> Filologies Romàniques

Enseñando estratégicamente una lengua: la comprensión auditiva en ELE

 • Identification data

  Identifier: TFM:420
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM420
 • Authors:

  Gabalo Rojas, Natalia Andrea
 • Others:

  Keywords: Comprensión auditiva, competencia estratégica, metacognición Listening comprehension, strategic competence, metacognition Comprensió auditiva, competència estratègica, metacognició
  Title in different languages: Enseñando estratégicamente una lengua: la comprensión auditiva en ELE Teaching a language strategically: listening comprehension in Spanish as a foreign language Ensenyant estratègicament una llengua: la comprensió auditiva en ELA
  Subject areas: Filologia
  Confidenciality: No
  Academic year: 2018-2019
  Student: Gabalo Rojas, Natalia Andrea
  Department: Filologies Romàniques
  Work's public defense date: 2019-06-21
  TFM credits: 12
  Project director: Moreno Villanueva, José Antonio
  Abstract: El propósito de este estudio es entender el marco pedagógico de la comprensión auditiva y a la competencia estratégica en el aula de lenguas, especialmente en la de español como lengua extranjera. La investigación se enfoca en realizar un recorrido teórico sobre los diferentes elementos que constituyen la comprensión auditiva y la competencia estratégica desde una perspectiva cognitiva. Así, se resalta el papel que tiene la metacognición dentro del aula de lengua y su influencia en los procesos de escucha. Se resaltan las contribuciones de Goh y Vandergrift (2012), y Rost (2011) sobre la comprensión auditiva; y de Chamot (1998), Martín (2009) y Goh (2010) en lo relacionado con la competencia estratégica. Como resultado de este recorrido, se diseñó una guía interactiva de recomendaciones dirigida al profesorado de ELE. Esta guía tiene como propósito servir como material de referencia para el profesorado y, así, guiar las prácticas de escucha en el aula a través de una metodología metacognitiva. Este enfoque busca que el estudiante sea consciente de sus actuaciones, reflexione a partir de ellas y establezca un plan de aprendizaje teniendo en cuenta estas experiencias. La guía no solo expone la metodología sugerida para trabajar durante las prácticas de escucha sino, también, presenta una serie de muestras de materiales que se pueden adaptar e incluir en las actividades propuestas por el profesor para su clase teniendo en cuenta las necesidades y los objetivos de aprendizaje particulares del grupo meta. También, se destaca el papel de la autoevaluación dentro de las prácticas de escucha en ELE. Así, se creó el Cuestionario Metacognitivo de Autoevaluación sobre la Comprensión Auditiva dirigido a los estudiantes para valorar y reflexionar sobre su actuación durante estas prácticas. Igualmente, el proceso autoevaluativo del docente es relevante y por esta razón, se desarrolló un cuestionario de autoevaluación sobre las prácticas de escucha dirigido al profesorado de ELE. The purpose of this investigation is to understand el pedagogical framework of listening comprehension and strategic competence in the foreign language classroom, especially in the Spanish foreign language classroom. The study focuses on conducting a theoretical analysis of the different elements surrounding listening comprehension and the strategic competence from a cognitive perspective. Thus, it is highlighted the role of metacognition and its contributions to the listening process. The author acknowledge the contributions of Goh and Vandergrift (2012), and Rost (2011) on listening comprehension, Chamot (1998), Martín (2009) and Goh (2010) regarding the strategic competence. As result of this analysis, it was designed an interactive recommendation guide addressed to the Spanish teachers. The purpose of the recommendation guide is to become a reference material for the Spanish teachers and, thus, to guide the listening practices through a metacognitive methodology. This approach seeks that the students become aware of their performances so they can reflect on them and establish a learning plan based on their experiences. Also, the guide presents sample material, which can be adapted and included in the listening activities proposed by the teacher taking into account the needs and the learning objectives of the target learners. Moreover, the role of self-assessment stands out in the listening practices. In this sense, it was created the Metacognitive Questionnaire of Self-assessment for Listening Comprehension, which students may use to assess and reflect on their performance when listening. Likewise, teachers’ self-assessment seems relevant and for this reason, it was developed a self-assessment questionnaire about listening practices addressed to Spanish teachers. El propòsit d'aquesta investigació és entendre el marc pedagògic d'escoltant comprensió i competència estratègica a l'aula de llengua estrangera, especialment a l'aula de llengua estrangera espanyola. El focus d'estudi damunt conduint una anàlisi teòrica dels elements diferents que envolten escoltant comprensió i la competència estratègica d'una perspectiva cognitiva. Així, és ressaltat la funció de metacognició i les seves contribucions al procés d’escolta. Es ressalten les contribucions de Goh i Vandergrift (2012), i Rost (2011) sobre la comprensió auditiva; i de Chamot (1998), Martín (2009) i Goh (2010) en el relacionat amb la competència estratègica. Com a resultat d'aquest recorregut, s’ha dissenyat una guia interactiva de recomanacions dirigida als professors espanyols. El propòsit de la guia de recomanació és per esdevenir un material de remissió pels mestres espanyols i, per això, per guiar l'escoltant pràctiques a través d'una metodologia metacognitiva. Aquest apropament busca que els alumnes esdevinguts conscient de les seves actuacions així que poden plasmar damunt els i establir un pla d’aprenentatge basat en les seves experiències. També, la guia presenta material de mostra, que pot ser adaptat i inclòs en les activitats d’escolta proposades pel professor tenint en compte les necessitats i els objectius d’aprenentatge dels estudiants. A més, el paper de self-l'avaluació destaca dins l'escoltant pràctiques. En aquest sentit, es va crear el Qüestionari Metacognitiu d’Autoavaluació per a la Comprensió Auditiva, que els alumnes poden utilitzar per avaluar i reflexionar sobre el seu actuació quan escolten. Així mateix, l’autoavaluació dels professors sembla pertinent i, per aquest motiu, es va elaborar un qüestionari d'autoavaluació sobre pràctiques d’escolta dirigides a professors espanyols.
  Subject: Dades. Transmissió
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Castellà
  Education area(s): Ensenyament de Llengües - Espanyol com a Llengua Estrangera
  Title in original language: Enseñando estratégicamente una lengua: la comprensión auditiva en ELE
  Creation date in repository: 2019-10-14
 • Keywords:

  Filologia
  Dades. Transmissió
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar