Treballs Fi de Màster> Enginyeria Mecànica

Implantación de un sistema de autoconsumo eléctrico en un polígono comercial

 • Identification data

  Identifier: TFM:497
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM497
 • Authors:

  Vilar Moreno, Joel
 • Others:

  Keywords: Autoconsum, elèctric, polígon Self-consumption, electric, commercial Autoconsumo, eléctrico, polígono
  Title in different languages: Implantació d'un sistema d'autoconsum elèctric en un polígon comercial Implementation of an electric self-consumption system in a commercial area Implantación de un sistema de autoconsumo eléctrico en un polígono comercial
  Subject areas: Enginyeria mecànica Mechanical engineering Ingeniería mecánica
  Confidenciality: No
  Academic year: 2017-2018
  Student: Vilar Moreno, Joel
  Department: Enginyeria Mecànica
  Work's public defense date: 2018-09-14
  TFM credits: 12
  Project director: Turón Rodríguez, Carlos
  Abstract: L’objectiu d’aquest Treball de Fi de Màster es la implementació d’un sistema d’autoconsum elèctric en un polígon comercial real de la comarca de Tarragona juntament amb la realització d’un anàlisi de viabilitat econòmica i ambiental. En aquest treball s’estudien les necessitats energètiques actuals i futures d’un polígon comercial, concretament, el polígon comercial de Les Gavarres i es planteja una solució que abasteixi les necessitats energètiques mitjançant energies renovables. Per dur a terme això, es dissenya un sistema d’autoconsum que s’encarregarà d’alimentar unes bateries amb l’objectiu d’assegurar en tot moment la electricitat en els serveis públics del polígon comercial. El principal consum del polígon serà degut al enllumenat públic i a una instal·lació de recàrrega de vehicles elèctrics que s’instal·larà en un aparcament de la zona. El sistema d’autoconsum produirà la major part de la energia necessària per al funcionament del polígon, però estarà connectat a la xarxa per a poder complementar la energia generada de forma renovable en els mesos amb menor potencial de generació elèctrica. El sistema es col·locarà en una zona de aparcament al aire lliure on s’habilitaran els punts de recàrrega per als vehicles elèctrics sota marquesines d’aparcament. Es pretén realitzar un anàlisi econòmic de la implantació d’aquest sistema per a comprovar el benefici econòmic a mig-llarg termini que pot tenir una instal·lació alimentada per energies renovables amb connexió a la xarxa elèctrica. A més a més, s’estudiarà l’impacte ambiental d’aquest tipus d’autoconsum, és a dir, la quantitat de gasos d’efecte hivernacle que es deixaran d’emetre a l’atmosfera a causa de l’electricitat consumida pel polígon. The purpose of this Final Master's Project (TFM) is the implement of an electric self-consumption system in a real commercial area of the region of Tarragona and realize an economic and environmental viability analysis. In this project, the current and future energy needs of a real commercial area are studied. Specifically, the project will be located in Les Gavarres, a local commercial area. With the aim of supply the energy needs through renewable energies, a self-consumption system is designed. This system will be responsible for charging batteries for ensuring during all the day electricity. The main electrical consumption of the area will be due to the street lighting installation and some charging points designed for electric vehicles. These charging points will be located in a parking of the area. The self-consumption system will be able of producing most of the needed electricity, but the system will be connected to the grid to be able to supplement the energy generated by the renewable system in the months with lower power generation potential. That self-consumption system will be in an outdoor parking area where the charging points for electric vehicles will be under parking roofs. El objeto de este Trabajo de Fin de Máster (TFM) es la implementación de un sistema de autoconsumo eléctrico en un polígono comercial real de la comarca de Tarragona junto a la realización de un análisis de viabilidad económica y ambiental. En este trabajo, se estudian las necesidades energéticas actuales y futuras de un polígono comercial, concretamente, el polígono comercial de Les Gavarres y se plantea una solución que abastezca dichas necesidades energéticas mediante energías renovables. Para ello, se diseña un sistema de autoconsumo que se encargará de alimentar unas baterías con el objetivo de asegurar en todo momento la electricidad en los servicios públicos del polígono comercial. El principal consumo del polígono será debido al alumbrado público y a una instalación de carga de vehículos eléctricos que se instalará en un parking de la zona. El sistema de autoconsumo producirá la mayor parte de la energía necesaria para el funcionamiento del polígono, pero estará conectado a la red para poder complementar la energía generada de forma renovable en los meses con menos potencial de generación eléctrica. El sistema de autoabastecimiento se colocará en una zona de aparcamiento al aire libre, dónde se habilitarán los puntos de recarga para los vehículos eléctricos bajo marquesinas de aparcamiento. Se pretende realizar un análisis económico de la implantación de este sistema para comprobar el beneficio económico a medio-largo plazo que puede tener una instalación alimentada por energías renovables con conexión a la red eléctrica. Además, se estudiará el impacto ambiental de este tipo de autoconsumo, es decir, la cantidad de gases de efecto invernadero que se dejarían de emitir a la atmósfera a causa de la electricidad consumida por el polígono.
  Subject: Enginyeria mecànica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Castellà
  Education area(s): Enginyeria Industrial
  Title in original language: Implantación de un sistema de autoconsumo eléctrico en un polígono comercial
  Creation date in repository: 2020-02-11
 • Keywords:

  Enginyeria mecànica
  Mechanical engineering
  Ingeniería mecánica
  Enginyeria mecànica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar